De Havenkerk is in 2005 gesticht, na voorbereidend werk door de Nederlands Gereformeerde Kerken van Den Haag en Rijswijk. Eigenlijk is de Havenkerk ontstaan vanuit Stichting De Haven (vandaar de naam), een christelijke organisatie die hulp biedt aan prostituees in Den Haag. Vanuit het pastoraal centrum van Stichting De Haven zijn ook contacten gelegd met buurtbewoners. Een klein gespreksgroepje over geloof in God vormde de basis van de kerk.

Sinds enkele jaren zijn een paar mensen vanuit de Havenkerk bezig om in de Rivierenbuurt een nieuwe gemeenschap te stichten, het Havenlicht.

Geschiedenis

In 1986 kwam Peter Strating wonen op de Hoefkade in Den Haag, vlak bij station Hollands Spoor. Om de hoek van zijn huis was een prostitutiestraat. Hij was bewogen met de mensen die hij tegenkwam op straat. Toen hij er een jaar woonde begon hij gesprekken met mensen op straat en vertelde over zijn geloof in Jezus. Samen met iemand die hem hielp ging hij elke week een uurtje bij de ingang van de prostitutiestraat staan en sprak met mensen die er langs liepen.

De Haven

Na een aantal jaren verlegde het contact zich van de mannen in de straat naar de vrouwen achter de ramen. Die bleken een grote behoefte te hebben aan pastoraal contact: een luisterend oor, een gebed of andere steun. Veel van de vrouwen kwamen uit Latijns Amerika of Afrika en waren onder valse voorwendselen in de prostitutie getrokken. Om deze vrouwen te kunnen helpen is stichting De Haven opgericht. De Haven heeft met een groot aantal vrijwilligsters veel mogen betekenen voor de vrouwen in de prostitutie.

Bijbelkring

Rond het jaar 2000 veranderde er veel in de prostitutiewereld in Den Haag. Illegale prostitutie werd aangepakt, waardoor veel prostituees uit beeld verdwenen. Stichting De Haven probeerde in die tijd ook contacten te leggen in de buurt, vanuit het eigen pastoraal centrum aan het Groenewegje. Op en om het Oranjeplein werden een aantal contacten met buurtbewoners gelegd. Dit leidde tot een kleine bijbelkring van 4 personen. Deze mensen beschouwden de Haven als hun kerk. Toen dit groepje wat begon te groeien, werden er plannen gemaakt om een kleine kerk in de buurt te stichten.

Visie voor deze tijd

Samen vieren wat God doet in de Haagse Schilderswijk

De Havenkerk wil een levenskrachtige kerk zijn in de binnenstad van Den Haag, een ankerplaats waar mensen God ontmoeten en door Hem veranderd worden. Als God mensen verandert, verandert ook de omgeving. De Havenkerk wil graag een steentje bijdragen aan een fijne en goed leefbare Schilderswijk.

Wij geloven in de liefde van God en houden van elkaar

Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde het hart van God laten zien in zijn liefde voor alle mensen. Wij verlangen ernaar om als gemeente deze liefde te ervaren en met elkaar en heel de buurt om ons heen te delen. We geloven dat door Gods liefde het leven van mensen vernieuwd wordt.

Wij houden van de stad

De Havenkerk is kerk in de binnenstad van Den Haag. We ervaren het als onze missie om op deze plaats te leven en samen te vieren wat God doet. De binnenstad plaatst ons voor grote uitdagingen, want er zijn sociale, economische en culturele problemen. Wij houden van de stad en zien er naar uit om God aan het werk te zien in het midden van de stad

Ieder mens is waardevol

In de Havenkerk is iedereen welkom. Mensen van verschillende achtergrond en cultuur komen samen in de kerk. Wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven heeft en dat iedereen waardevol is. Het is belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en niemand zich vreemd hoeft te voelen vanwege zijn afkomst of verleden. We willen er voor elkaar zijn en samen vieren wat God doet – in mooie en moeilijke tijden.

Toekomst

In de binnenstad van Den Haag wonen veel mensen dicht op elkaar. Er is een grote verscheidenheid aan mensen, of het nu om afkomst, opleiding, inkomen of gezinsomstandigheden gaat. De Havenkerk wil aan al deze mensen iets van de liefde van Jezus laten zien. We willen een kerk zijn waar midden in de wijk mensen God ontmoeten en eren.

We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar we hopen dat steeds meer mensen de weg naar de kerk weten te vinden en God leren kennen. We geloven dat De Havenkerk kan helpen om de Schilderswijk en de Haagse binnenstad tot bloei te brengen. We zoeken de vrede van de stad en bidden voor haar tot God. Bidt u met ons mee?

Kerk met Stip

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van een geloofsgemeenschap. Eenmaal vrij is het vaak moeilijk aansluiting te vinden bij een kerk. Daarom zijn er kerken in Nederland die ex-gedetineerden speciaal welkom heten, zodat ze zich makkelijk thuis kunnen voelen. Dit zijn Kerken met Stip. De Havenkerk is zo’n kerk.

In de Havenkerk is ruimte voor iedereen. We willen daarbij een voorbeeld nemen aan Jezus. Hij wees niemand af, mensen voelden zich welkom bij hem. Verschillende bezoekers van de kerk hebben in de gevangenis gezeten. Het mooie is dat we als mensen met heel verschillende achtergronden veel van elkaar kunnen leren. God kan ons gebruiken met onze grote verschillen om een prachtige gemeenschap te bouwen.

Zie ook www.kerkenmetstip.nl.

Met ons verbonden

Afgelopen jaren zijn vanuit de Havenkerk verschillende initiatieven ontstaan, waarmee de missie van de Havenkerk ook op andere plaatsen in praktijk wordt gebracht. In al deze gevallen geldt steeds dat we een beetje bezorgd zijn hoe het werk van de Havenkerk doorgang vindt als mensen vertrekken. Maar steeds geldt nog meer dat we blij zijn dat de missie van de Havenkerk uiteindelijk verder strekt dan de eigen wijk. We zien ook dat God voorziet in goede voortgang van zijn werk in de Schilderswijk.

Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt zijn enkele pioniers de afgelopen jaren gestaag een gemeenschap aan het opbouwen. Zij doen dit onder de naam Havenlicht. Er zijn goede contacten in de buurt. Mensen zien om naar elkaar en komen samen rond Gods Woord.

Transvaal

In 2020 ging, vanuit een gezamenlijk initiatief van de Havenkerk en de PKN, onder de naam ‘Hoopvol Transvaal’ een kerkelijke pioniersplek in Transvaal van start. De pioniers willen zich de komende tijd verdiepen in de wijk – smeltkroes van culturen en religies – en in de mensen die er wonen. Zij willen echt onderdeel van de wijk worden en hun leven delen met de mensen die er leven. Hun droom is dat meer van Jezus zichtbaar, merkbaar en hoorbaar zal zijn in de wijk.

Buiten Nederland

Uit ons midden vertrekken ook mensen om elders dienstbaar te zijn. Zo is sinds 2020 een echtpaar via Stichting Agapè aan het werk in Libanon.